Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 7 maart 2017. Laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Algemene Voorwaarden Virtual Partners, voorheen gevestigd aan kloosterstraat 19, 6123AM, te Holtum, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14097876.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Virtual Partners: Eigenaar en beheerder van diverse diensten die worden aangeboden op het internet welke tot doel hebben om gebruikers gebruik te laten maken van de aangeboden dienst op betreffende website. Virtual Partners staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14097876.
 • opdrachtgever: Iedereen die aan¬†Virtual Partners een opdracht verstrekt en met wie Virtual Partners een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 • Bedrijf: De opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Consument: De opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Website: De op een server opgeslagen gestructureerde informatie die op het internet wordt gepresenteerd.
 • Overeenkomst: Een schriftelijke of digitale contract/overeenkomst/e-mail tussen Virtual Partners en de opdrachtgever waarin de dienst(en) die Virtual Partners levert aan de opdrachtgever is opgenomen.
 • Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Virtual Partners ¬†voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 • Honorarium: De financi√ęle vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
 • Programmatuur: De Programmatuur die door Virtual Partners aan de opdrachtgever wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van Virtual Partners.
 • Wachtwoord: De code bestaande uit een cijfer en / of lettercombinatie waarmee de opdrachtgever in combinatie met de gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van Virtual Partners.
 • Gebruikersnaam: De door Virtual Partners aan de opdrachtgever toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en / of letters, waarmee de opdrachtgever in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van Virtual Partners.
 • IP-adres: Een uniek nummer bestaande uit aantal reeksen cijfers die op het internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en / of een locatie.
 • Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de opdrachtgever, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.
 • Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Virtual Partners , waarbij in het kader van een door de Virtual Partners georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van √©√©n of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
 • Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Virtual Partners en de Opdrachtgever.

 

Artikel 1. Algemeen / toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Virtual Partners met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Virtual Partners schriftelijk is bevestigd.
 3. Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Virtual Partners schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Virtual Partners als zodanig zijn aanvaard.
 4. Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden wordt door Virtual Partners niet aanvaard.
 5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Virtual Partners  en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 6. Indien Virtual Partners niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Virtual Partners in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 8. Virtual Partners is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededelingen dan wel een mededeling op de web¬≠pagina‚Äôs van Virtual Partners of per e-mail. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen ‚Äď stilzwijgend ‚Äď te hebben aanvaard.
 9. Gezien de aard van de dienstverlening van Virtual Partners, is het voor ons gebruikelijk en noodzakelijk om de communicatie tussen Virtual Partners en de opdrachtgever vrijwel uitsluitend per e-mail en internet te laten plaatsvinden. Dit betekent dat vanuit Virtual Partners offertes, contracten, facturen, herinneringen en andere van toepassing zijnde documenten per e-mail worden verstuurd en afgehandeld. Daarnaast wordt voor iedere opdrachtgever een elektronisch klantendossier aangemaakt welk via website/internet door de opdrachtgever is te benaderen.
 10. De opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord en is zich hiermee bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een infrastructuur waarmee deze vorm van communicatie ook vanuit de zijde van de opdrachtgever is gegarandeerd. De opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op de omstandigheid, door het niet voor handen hebben van de juiste infrastructuur om communicatie volgens deze voorwaarden te kunnen laten plaatsvinden. Communicatie via sms/whatsapp/facebook e.d. zijn niet rechtsgeldig en kan de opdrachtgever zich nimmer op beroepen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. Virtual Partners is pas gebonden nadat zij de offerte schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en/of producten.
 3. Virtual Partners kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Virtual Partners is niet aansprakelijk voor druk, schrijf, spel en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en opdrachtbevestigingen, noch ook voor de gevolgen daarvan.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Virtual Partners daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Virtual Partners anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Virtual Partners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. De levertijden in offertes van Virtual Partners zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De aangegeven levertijden geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding, vernietiging of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Wijzigingen, van welke aard dan ook, in de door Virtual Partners aanvaarde opdracht behoeven de schriftelijke goedkeuring van beide partijen.

 

Artikel 3. Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Be√ęindiging overeenkomst

 1. Virtual Partners en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst be√ę
 2. Zowel Virtual Partners als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Virtual Partners de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be√Į Virtual Partners zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financi√ęle, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Virtual Partners de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Virtual Partners daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Virtual Partners  proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Virtual Partners zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Virtual Partners  kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Virtual Partners zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 6. Prijzen en tarieven

 1. Ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien niet uitdrukkelijk een vergoeding of tarief is overeengekomen, zal de vergoeding of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Virtual Partners.
 5. Van alle bijkomende kosten zal Virtual Partners  tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging honorarium

 1. Indien Virtual Partners bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Virtual Partners  gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Virtual Partners het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Virtual Partners rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Virtual Partners alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 1. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 2. Virtual Partners zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Virtual Partners  zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 8. Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Virtual Partners het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. Indien Virtual Partners niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Virtual Partners  in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 5. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door Virtual Partners geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.
 6. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Virtual Partners met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Virtual Partners  de Dienst volledig heeft verricht.
 7. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Virtual Partners uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • reisovereenkomsten;
 • financi√ęle diensten;
 • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financi√ęle markt waarop Virtual Partners geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
 • diensten van persoonlijke aard;
 • diensten op maat gemaakt.

 

Artikel 9. Opdracht/Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: de offerte of de overeenkomst is ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Virtual Partners.
 2. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht tijdens het bouwen en/of voorbereiding van de website geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden Virtual Partners alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht daadwerkelijke gemaakte kosten (ook van calculatie en voorbereiding e.d.) te vergoeden. De reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen volledig te worden vergoed.
 3. Virtual Partners behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren en aan opdrachtgever in alle redelijkheid in rekening te brengen indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn en in het belang van de opdrachtgever zijn. Of wanneer er kosten ontstaan doordat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 4. In geval van drukwerk verplicht de opdrachtgever zichzelf dat betaling van de factuur van betreffend drukwerk zal geschieden binnen de leveringstermijn van het drukwerk. Het drukwerk wordt pas geleverd nadat betaling is geschied. Drukwerk wordt ten aller tijden opgehaald door de opdrachtgever tenzij anders is overeen gekomen.

Artikel 10. Uitvoering van de opdracht

 1. Virtual Partners verbindt zich jegens de contractpartner haar werkzaamheden naar beste vermogen uit te voeren. Virtual Partners  zal zich zoveel mogelijk houden aan de door de contractpartner eventueel gegeven richtlijnen voor de uit te voeren opdracht, doch Virtual Partners is voor het overige volstrekt vrij de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. Tijdens de ontwerpfase zal Virtual Partners een concept op een aangewezen server plaatsen zodat online de status van de opdracht kan worden gevolgd en de opdrachtgever hiermee de mogelijkheid heeft om op en aanmerkingen tijdig kenbaar te maken.
 3. Virtual Partners is gerechtigd naar eigen inzicht, zonder overleg met gebruiker derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Virtual Partners heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Virtual Partners het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Virtual Partners  niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Virtual Partners het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Virtual Partners.
 2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Virtual Partners het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Virtual Partners opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Virtual Partners gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Virtual Partners  heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Virtual Partners schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Virtual Partners  alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Virtual Partners zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Virtual Partners  binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12. Klachten en gebreken

 1. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 2. Virtual Partners is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
 3. Klachten van de opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
 4. Klachten van de opdrachtgever in de hoedanigheid van consument zijn binnen twee maanden na uitvoering van de opdracht mogelijk.
 5. Virtual Partners verplicht zich na het ontvangen van een schriftelijke klacht deze in alle redelijkheid binnen 15 werkdagen dagen te verhelpen.
 6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de opdrachtgever Virtual Partners binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 13. Eigendomsrecht en copyright

 1. Opdrachtgever mag in geen geval de programmeercode, zijnde de gehele technische kant van de website exploiteren aan derden zonder schriftelijke toestemming van Virtual Partners.
 2. Opdrachtgever verklaart Virtual Partners niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever, en verplicht zich Virtual Partners direct op de hoogte te stellen als opdrachtgever enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het be√ęindigen van deze overeenkomst.
 3. Virtual Partners blijft eigenaar van geleverd(e) werk en/of zaken, zolang de opdrachtgever daarvoor nog niet volledig heeft betaald. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
 4. Virtual Partners blijft ten alle tijden eigenaar van geleverde webeditor en/of content managementsysteem, ook na betaling voor geleverd werk. Editor en/of content managementsysteem mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinde of voor andere websites en deze systemen mogen niet gekopieerd worden.
 5. Virtual Partners blijft ten alle tijden eigenaar van geleverde voor wat betreft copyrights. Dit betekent dat alléén Virtual Partners gerechtigd is wijzigingen aan te brengen in de lay-out cq afbeeldingen. Wijzigingen in het geleverde kan daarom alleen in overleg met Virtual Partners.
  Dienen er in opdracht van de opdrachtgever wijzigingen te worden aangebracht waarmee Virtual Partners niet akkoord gaat dan dient de opdrachtgever de copyrights over te nemen tegen vergoeding. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. De opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Virtual Partners aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. De opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Virtual Partners zijn opgeslagen.
 2. Virtual Partners mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is Virtual Partners niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Virtual Partners gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Virtual Partners zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Virtual Partners niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Virtual Partners  verstrekt, zal Virtual Partners  zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 1. Virtual Partners zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 3. Bij het bezoeken van de website kan Virtual Partners informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die Virtual Partners verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Virtual Partners mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 6. Virtual Partners mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 7. Virtual Partners zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 8. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 9. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Virtual Partners de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

 

 

Artikel 15. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de opdrachtgever zal Virtual Partners zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de overeenkomst.
 2. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat zijdens Virtual Partners geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de opdrachtgever Virtual Partners in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Virtual Partners zijn toe te rekenen, dan is de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende diensten.
 3. Naast de levering van hetgeen hierboven is genoemd krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om voor ondersteuning, gebruik te maken van de Virtual Partners helpdesk door middel van website, e-mail en tickets. Deze service is bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken.
 4. Virtual Partners is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en aan een door Virtual Partners verlangde waarborgsom of zekerheidstelling niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 5. Virtual Partners is eveneens gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
  • De opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
  • Virtual Partners aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten / programmatuur, al dan niet door de opdrachtgever;
  • Er sprake is van een overmacht situatie.
 6. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal (logo, teksten, voorbeelden, foto’s enz. enz.). Tevens dient de opdrachtgever tijdens de bespreking over het ontwerp duidelijk aan te geven wat de wensen en voorkeuren zijn. Zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een ontwerp zal Virtual Partners op eigen initiatief een ontwerp maken voor een website. Wanneer de opdrachtgever achteraf toch komt met een voorbeeld of voorkeuren en wensen die niet kenbaar zijn gemaakt tijdens de bespreking over het ontwerp, en Virtual Partners hierdoor meerwerk heeft, kunnen de extra kosten hiervoor in rekening worden gebracht.
 7. De opdrachtgever verleent alle medewerking om tot een snel ontwerp te komen van de website en afronding van de opdracht. Het streven is om een opdracht gemiddeld binnen 6 weken af te ronden tenzij anders is overeengekomen. Virtual Partners zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 8. Indien overeengekomen zorgt de opdrachtgever voor teksten op de website. Virtual Partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze teksten, noch voor de juiste spelling. Deze teksten dienen te worden geleverd in formaat zonder opmaak. Alle teksten dienen in 1 keer te worden aangeleverd. Wanneer de teksten zijn verwerkt in de website zijn wijzigingen achteraf aan te merken als meerwerk. Virtual Partners is niet verantwoordelijk voor de copyrights van teksten.
 9. Virtual Partners heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud en/of teksten van de website:
  • in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
  • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 10. Indien een van de bovenstaande situatie voor doen heeft Virtual Partners tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Virtual Partners is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de website van de opdrachtgever onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Virtual Partners op te hoogte van was deze inhoud.
 11. Indien overeengekomen zorgt de opdrachtgever voor de afbeelding op de website. Deze dienen op de juiste grote te worden aangeleverd zoals de opdrachtgever deze wil zien op de website in .jpg formaat. Tevens dient er een duidelijke instructie te worden geleverd waar de afbeeldingen geplaatst moeten worden. Wanneer de afbeeldingen zijn verwerkt in de website zijn wijzigingen achteraf aan te merken als meerwerk. Virtual Partners is niet verantwoordelijk voor de copyrights van teksten. Virtual Partners kan tegen vergoeding zorgen voor ‚Äústock images‚ÄĚ. Dit in overleg met de opdrachtgever.
 12. Na oplevering van het grafisch ontwerp is de opdrachtgever gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
 13. De opdrachtgever is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek. Indien de opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
 14. Virtual Partners behoudt het recht om op een Website het logo van Virtual Partners met een link naar de website van Virtual Partners te plaatsen. Dit zal meestal gebeuren in de vorm van “powered by/design by Virtual Partners.
 15. Virtual Partners mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 16. Hosting/Domeinnamen

 1. De duur van een overeenkomst voor een domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor domeinnamen en alle overige producten en / of diensten van Virtual Partners aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de opdrachtgever of door Virtual Partners zoals omschreven elders in deze algemene voorwaarden.
 2. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de opdrachtgever zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Virtual Partners is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 3. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 4. Virtual Partners is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.
 5. Opzegging van een overeenkomst voor een domeinnaam en alle overige producten en / of diensten van Virtual Partners door de opdrachtgever dient¬†3 maanden¬†voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Virtual Partners heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk te be√ęindigen, waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht dient te worden genomen. Bij niet tijdig opzeggen zal Virtual Partners een heel jaar (zoals vermeld in overeenkomst) in rekening brengen.
 6. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Virtual Partners gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen drie maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de opdrachtgever overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van drie maanden zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te be√ęindigen, op de manier zoals bij b beschreven. Reeds betaalde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de (in overeenkomst) overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het Internet via de server van Virtual Partners van en naar de website van de opdrachtgever). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de overeenkomst. De opdrachtgever kan dataverkeer in de gaten houden via een controlpanel of word tijdig ingelicht door Virtual Partners wanneer dataverkeer dreigt te worden overschreden.
 8. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de (in overeenkomst) overeengekomen hoeveelheid schijfruimte (opslag van tekst of afbeeldingen op de server van Virtual Partners ). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de overeenkomst. De opdrachtgever kan data verkeer in de gaten houden via een controlpanel of word tijdig ingelicht door Virtual Partners wanneer toegestane schijfruimte dreigt te worden overschreden.
 9. Wanneer opdrachtgever tijdig is ingelicht dat of dataverkeer of schijfruimte dreigt te worden overschreden dient de opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat de limiet niet word overschreden. Gebeurt dit toch, dan wordt de account van de opdrachtgever op non actief gezet. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wanneer account weer terug op actief moet worden gezet worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Virtual Partners behoudt zich het recht voor om ter voorkoming van een eventuele overschrijding de opdrachtgever een aanbod te doen voor een aangepast pakket.
 10.  Alle prijzen voor de Diensten en / of producten van Virtual Partners worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. Virtual Partners stelt haar facturen in Euro’s op.
 11. Door de opdrachtgever betaalde vergoedingen hebben slechts betrekking op door Virtual Partners verstrekte diensten en niet op bijvoorbeeld door de opdrachtgever te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Virtual Partners of transport van informatie tussen het systeem van Virtual Partners en de opdrachtgever.
 12. Virtual Partners staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Virtual Partners kenbaar is gemaakt de opdrachtgever doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.
 13. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever zelf apparatuur, Programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Virtual Partners in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
 14. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, Programmatuur en hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. de opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn / haar site.
 15. De opdrachtgever verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen / programma’s op de systemen van Virtual Partners, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Virtual Partners en / of overige internetgebruikers naar het oordeel van Virtual Partners zouden kunnen hinderen.
 16. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte / schijfruimte te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), mailings (moedwillig op grote schaal verspreiden van e-mail) inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op Internet (hacken) waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en / of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en / of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. Voor schade aan Virtual Partners of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de opdrachtgever aansprakelijk.
 17. Virtual Partners behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de opdrachtgever verstrekte toegang tot ‚Äst en gebruik van de Diensten en systemen van ‚Äď Virtual Partners buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de opdrachtgever in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
 18. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn Overeenkomst en / of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Virtual Partners daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 19. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hem door Virtual Partners ter beschikking gestelde Programmatuur te kopi√ęren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. de opdrachtgever mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtual Partners.
 20. Een Gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan anderen onder zijn Gebruikersnaam van de Diensten van Virtual Partners gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
 21. Indien is overeengekomen, dat Virtual Partners voor de opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam en / of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 22. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en / of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en / of IP-adressen. Virtual Partners vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 23. Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief/e-mail van Virtual Partners, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 24. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. de opdrachtgever vrijwaart Virtual Partners tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam.

Artikel 17. Beheer van de systemen van Virtual Partners

 1. Virtual Partners is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
 2. Virtual Partners is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.
 3. Virtual Partners is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Virtual Partners als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

Artikel 18. Overmacht

 1. Aan de zijde van Virtual Partners bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de opdrachtgever te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen. Virtual Partners draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. In geval van overmacht kan de opdrachtgever Virtual Partners nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Virtual Partners niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(‚Äės gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen, storingen in datacenter.
 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Virtual Partners geen invloed kan uitoefenen en waardoor Virtual Partners  niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 1. Indien door overmacht Virtual Partners langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding door de opdrachtgever van de inmiddels door Virtual Partners gemaakte kosten.
 2. Virtual Partners  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Virtual Partners  zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 4. Zowel Virtual Partners  als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 5. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Virtual Partners  zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 6. Indien Virtual Partners  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Virtual Partners  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19. Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Virtual Partners aangewezen bankrekening.Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.
 1. Ten aanzien van webdesign geldt een aanbetaling van 25%, tenzij anders overeengekomen, van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden.
  • Wanneer het totaalbedrag van de opdracht minder bedraagt dan ‚ā¨1000 en uitgaande van een opleveringstijd van 6 weken zal Virtual Partners na 6 weken (tenzij anders afgesproken) een tweede factuur versturen van 50% van het totaalbedrag en na 8 weken (gerekend vanaf startdatum) een factuur met het restbedrag.
  • Wanneer het totaalbedrag van de opdracht meer bedraagt dan ‚ā¨1000 zal Virtual Partners na 4 weken een tweede aanbetalingsfactuur versturen van 25% van het totaalbedrag en na 8 weken (gerekend vanaf startdatum) een derde aanbetalingsfactuur van 25% van het totaalbedrag. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 2. Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een uurloon, zal maandelijks worden gefactureerd of bij een afgesproken bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 3. Drukwerk dient in zijn geheel vooraf betaald te worden alvorens dit kan worden besteld of geleverd.
 4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Virtual Partners gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Virtual Partners van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 6. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen en dit schriftelijk door Virtual Partners is bevestigd.
 7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. Betalingen dienen door de opdrachtgever te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de opdrachtgever op verrekening met een vordering op Virtual Partners is uitgesloten. Daarnaast schorten bezwaren tegen de hoogte van de factuur de betalingsverplichting niet op.
 9. Virtual Partners heeft het recht om 1 maal jaarlijks de prijzen in alle redelijkheid te verhogen ten gevolge van inflatie en/of andere stijgende kosten.
 10. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden administratiekosten/aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 11. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Virtual Partners, zulks ongeacht de rechten welke de opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Virtual Partners draagt geen enkele verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid voor het verliezen door de opdrachtgever  van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en / of verkregen.
 12. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn, wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval (zulks ter beoordeling van Virtual Partners ), zal het opdrachtgever enaccount en alle toebehorende websites en faciliteiten automatisch op non-actief worden gezet.
 13. Bij het opnieuw activeren van een account zullen de gebruikelijk kosten in rekening gebracht worden.
 14. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 15. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de diensten van Virtual Partners en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde website ter beschikking van Virtual Partners, zulks ongeacht de rechten welke de opdrachtgever op deze website zou kunnen doen gelden Van die rechten wordt de opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten.
 16. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Virtual Partners en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Virtual Partners onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20. Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Virtual Partners , voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van ‚ā¨ 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Virtual Partners , voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Virtual Partners pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Virtual Partners  de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 21. Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Virtual Partners het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Virtual Partners bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Virtual Partners omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Virtual Partners kan worden gevergd.
 1. Virtual Partners behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 22. Garantie

 1. Virtual Partners garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 2. De onder a genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Virtual Partners binnen redelijke termijn zorg dragen voor herstel.
 4. Deze garantie geldt niet wanneer er een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, ondeskundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Virtual Partners, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de website c.q. server.
 5. Het cms systeem of andere scipts/software behoeven updates. Wanneer de opdrachtgever z√©lf zorg kan dragen voor deze updates, dan is deze ook z√©lf hiervoor verantwoordelijk. De opdrachtgever kan voor updates een overeenkomst sluiten met Virtual Partners tegen een afgesproken vergoeding per afgesproken termijn. Virtual Partners zal dan zorg dragen voor een up-to-date cms of scripts/software. Wanneer de opdrachtgever geen overeenkomst heeft afgesloten met Virtual Partners is deze zelf verantwoordelijk voor deugdelijke en up-to-date cms systeem scripts/software. Wanneer de besturing van een server ge√ľpdatet dient te worden om zo een goed en veilig functioneren te waarborgen zal Virtual Partners het niet nalaten deze updates uit te voeren. Virtual Partners is niet verantwoordelijk voor een niet goed functionerende website, script/software wanneer dit te wijten is aan een niet up-to-date cms systeem, script/software. Virtual Partners kan in zulks geval alsnog trachten een cms systeem, script/software te updaten en goed werkend te krijgen tegen een vooraf afgesproken vergoeding.
 1. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Virtual Partners geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Artikel 23. Onderzoek en reclame

 1. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Virtual Partners gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Virtual Partners gemeld te worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Virtual Partners binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 6. Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 24. Ontbinding

 1. Virtual Partners kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de opdrachtgever ongedaan maken.
 2. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Virtual Partners bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 3. Voorts is Virtual Partners bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Virtual Partners omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Virtual Partners kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Virtual Partners kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Virtual Partners op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Virtual Partners de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Virtual Partners  niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Virtual Partners geleden schade.

 


Artikel 25. Limitering van Aansprakelijkheid

 1. Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding door Virtual Partners van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten, tenzij Virtual Partners toerekenbaar tekort is geschoten.
 2. Virtual Partners is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Virtual Partners. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materi√ęle schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 • Virtual Partners is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. de opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband lijdt of kan lijden.
 1. De aansprakelijkheid van Virtual Partners is gelimiteerd tot directe, materi√ęle schade die ontstaan is door een haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de opdrachtgever voor geleverde Diensten aan Virtual Partners betaalde bedragen.
 2. Schade waarvoor Virtual Partners op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Virtual Partners te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers- / Domeinnaam, Wachtwoorden en het e-mail adres. Virtual Partners is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Virtual Partners is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.
 4. Virtual Partners is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Virtual Partners.
 1. Virtual Partners is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateri√ęle schade van de Opdrachtgever.
 2. Virtual Partners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Virtual Partners  is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Virtual Partners  kenbaar behoorde te zijn.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade tewijten is aan opzet of grove schuld van Virtual Partners  of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 4. Virtual Partners is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 1. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Virtual Partners  vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 26. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Virtual Partners voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien Virtual Partners uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Virtual Partners  zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Virtual Partners  en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 27. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Virtual Partners, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen een jaar nadat de betreffende vordering / aanspraak is ontstaan.

Artikel 28. Geschillen

 1. Geschillen kunnen zowel door de opdrachtgever als door Virtual Partners (voor zover mogelijk) worden voorgelegd of aan de bevoegde rechter in Nederland, zulks met inachtneming van het hierna onder sub c gestelde.
 2. Mocht de opdrachtgever een klacht hebben jegens Virtual Partners dan dient de opdrachtgever deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk aan Virtual Partners voor te leggen en Virtual Partners in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen.
 3. Alle Overeenkomsten die Virtual Partners. sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 29. Intellectuele eigendom

 1. Virtual Partners behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Virtual Partners behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 30. Geheimhouding

 1. Zowel Virtual Partners als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na be√ęindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cli√ęnten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 31. Slotbepalingen

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtual Partners, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
 2. De opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Virtual Partners van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde zover Virtual Partners nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever garandeert.
 3. Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Virtual Partners eerst van kracht worden nadat Virtual Partners daarvan schriftelijk door de opdrachtgever in kennis is gesteld.
 4. De opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en / of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Virtual Partners of deze gegevens zelf te wijzigen in het daarvoor bestemde opdrachtgever en panel. De opdrachtgever kiest in haar relatie tot Virtual Partners uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de opdrachtgever aan Virtual Partners schriftelijk opgegeven adres.
 5. De opdrachtgever dient in geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling Virtual Partners hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
 6. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Virtual Partners en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Virtual Partners.
 7. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien geldt het Nederlands recht.
 8. Op alle overeenkomsten en transacties van Virtual Partners is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 32. Vindplaats

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net.